Algemene voorwaarden

van Adrem Autoverhuur

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen, onverminderd hetgeen bij artikel 16 van deze algemene voorwaarden is bepaald. Indien verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen, blijft huurder aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig ontvangt en heeft geïnspecteerd of heeft doen inspecteren.
 3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft, een en ander onverminderd het recht van de huurder om te bewijzen dat de kilometerteller bij aflevering van het voertuig niet intact was. Indien de kilometerteller defect raakt dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Ingeval van een defect aan de kilometerteller is verhuurder gerechtigd het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers zonodig aan de hand van wegenkaarten te berekenen.

Artikel 2: Verlenging van de huurovereenkomst

 1. Huurder verplicht zich het voertuig met alle accessoires uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres, in dezelfde staat, normale slijtage uitgezonderd, terug te bezorgen, tenzij voordien door huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan of huurder op grond van het in artikel 16 bepaalde gehouden is het voertuig terug te bezorgen aan de daar genoemde derde partij. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen en eindigt op het nader overeengekomen tijdstip.

Artikel 3: Overschrijding van de huurtermijn

 1. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij verhuurder weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij verhuurder weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde vestiging of bij een door verhuurder goedgekeurde derde, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over die periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 50,- te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding door huurder van eventuele door verhuurder dientengevolge verder te lijden schade en de te maken kosten en onverminderd het recht van verhuurder om onmiddellijke inlevering van het gehuurde voertuig te verlangen. Wanneer huurder aantoont dat overschrijding van de oorspronkelijke huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst, zal het in de vorige zin van dit artikel genoemde extra bedrag niet in rekening worden gebracht en zal tevens door verhuurder worden beoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, of over die periode een (gedeelte van de) dagprijs verschuldigd is.

Artikel 4: Annulering

 1. Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5: Afrekening huurbedrag

 1. De schulden van huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden onmiddellijk na inlevering van het voertuig of na verval van de huurtermijn. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien desondanks de vordering van verhuurder niet contant of niet op overeengekomen tijdstip wordt voldaan, dan is huurder vanaf dat moment de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis, over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen.
 2. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verhuurder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Incassokosten zijn alle kosten die verhuurder maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- onverminderd het recht van verhuurder het meerdere aan aantoonbaar gemaakte kosten te vorderen.
 3. Huurder is verplicht verhuurder alle door verhuurder in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de verhuurder volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

Artikel 6. Kosten tijdens huurtijd

 1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het gebruik van het voertuig verbonden zoals motorbrandstof, stalling, wassen en gasvulling voor rekening van huurder.

Artikel 7: Gebruik huurvoertuig

 1. Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd, dat het wordt uitgeleend of verkocht of dat daarover anderszins wordt beschikt. Huurder is uitdrukkelijk niet bevoegd verhuurder jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn, te vermijden. Indien de auto uit de macht van huurder mocht raken, stelt hij hiervan verhuurder onmiddellijk (telefonisch) in kennis.
 2. Het voertuig mag niet worden gebruikt of bestuurd:
  1. door een persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, wiens juiste naam en adres niet aan de voorzijde van de huurovereenkomst is vermeld, of ten aanzien van wie een onjuiste naam, adres of leeftijd is opgegeven;
  2. door een persoon onder de invloed van alcoholische drank, of van verdovende en opwekkende middelen, of door een persoon die lijdt aan enig geestelijk of lichamelijk gebrek, waardoor zijn vermogen om een voertuig behoorlijk te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast;
  3. voor het vervoer van passagiers of goederen tegen vergoeding, ten behoeve van een met de wet strijdig doel (zoals diefstal, smokkel, vervoer van aan invoerrechten of omzetbelasting onderhevige goederen), in snelheidstest, voor het geven van rijonderricht, wedstrijden of rally’s of voor het voortduwen of slepen van een ander voertuig en/of trailer;
  4. voor het vervoer van andere personen dan familie, kennissen of zakenrelaties;
  5. voor het vervoer van lifters of dieren;
  6. op een wijze die strijdt met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een anders persoon of goed.
 3. Voor de toepassing van dit artikel 7 geldt elk handelen en/of nalaten van al degenen die het voertuig besturen, gebruiken of zich daarin bevinden, alsmede elk handelen en/of nalaten van huurder.
 4. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 5. Huurder verplicht zich het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage, lading etc.
 6. Huurder dient er voor te zorgen dat geregeld de koelvloeistof en het oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd, dat het voertuig op tijd (overeenkomstig het serviceschema van het betreffende voertuig) een onderhoudsbeurt krijgt en dat de bandenspanning is als voorgeschreven. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor het voertuig geschikte brandstof. Huurder dient het voertuig behoorlijk tegen ongunstige weersinvloeden te beschermen.
 7. Het doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.
 8. Het is huurder slechts toegestaan met het voertuig in de Benelux landen te reizen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.
 9. Huurder is verplicht alle met het voertuig meegegeven documenten zoals het kentekenbewijs, de verzekeringskaart, grensdocumenten etc. aan het einde van de huur te retourneren.
 10. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van het voertuig het risico met zich brengt dat de schade of het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden het voertuig te gebruiken tot dat herstel heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Reparaties en onderhoudsbeurten

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van verhuurder. Alle kosten met betrekking tot banden die niet het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van huurder. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van de diensten van een garagebedrijf, welke in het bezit is van een erkenning tot het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden door de importeur van het betreffende merk.
 2. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 50,- exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten boven een bedrag van € 50,- exclusief BTW dient verhuurder vooraf toestemming te verlenen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.
 3. De door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed, tenzij de werkzaamheden een gevolg zijn van tekortkomingen, die aan huurder kunnen worden toegerekend. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij verhuurder, indien zij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van verhuurder.

Artikel 9: Aansprakelijkheidsverzekering

 1. Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
  De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij de verhuurder en worden desgevraagd aan huurder verstrekt.

Artikel 10: Cascoschaden

 1. Verhuurder verklaart dat zij eventuele cascoschade zelf draagt, met dien verstande dat te allen tijde voor rekening van huurder blijft:
  1. het in de huurovereenkomst overeengekomen eigen risico; in geval van bovenhoofdse schade aan bestel-, vracht- of kampeerauto geldt een verhoogd eigen risico. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 centimeter onder de dakrand. Onder bestel- of kampeerauto wordt hier verstaan een auto met een maximum totaal gewicht van 3500 kg;
  2. schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 7;
  3. schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van huurder of bestuurder;
  4. schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type voertuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
  5. schade ontstaan doordat het voertuig vermist is en de bijbehorende sleutels niet worden ingeleverd.

Artikel 11: Staat van het voertuig / schade

 1. Verhuurder staat garant dat het voertuig op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Huurder verklaart, behoudens tegenbewijs, het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven.
 2. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde voertuig, is huurder verplicht:
  1. de verhuurder hiervan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen;
  2. daarna de instructies van verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben;
  3. te allen tijde binnen tweemaal 24 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier aan verhuurder te zenden of anderszins tijdig ter hand te stellen;
  4. in alle gevallen de politie ter plaatse terstond te waarschuwen;
  5. zich van erkenning van schuld in welke vorm ook te onthouden;
  6. het voertuig nooit achter te laten dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en inbraak die aan en in het voertuig zijn aangebracht;
  7. de verhuurder en eventueel door haar aan te wijzen personen alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van schadevergoeding van derden te verlenen en alle in verband met het ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze betekende documenten en brieven etc. aan verhuurder af te geven.
 3. Door verhuurder van derden geïncasseerde schadevergoedingen ter zake van een ongeval met het voertuig tijdens de huurtijd zullen strekken in mindering van het door huurder ter zake aan verhuurder verschuldigde. Ingeval van schade in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder.
 4. Indien huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de in lid 2 van dit artikel 11 genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins verhuurder zou schaden dan is huurder voor deze schade aansprakelijk, onverminderd overige rechten van verhuurder. Dit geldt eveneens indien het niet-nakomen van het in artikel 11 lid 2 bepaalde ertoe leidt dat de vordering van een derde niet in volle omvang kan worden beoordeeld.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren, waaronder onder meer worden begrepen kentekenbewijzen en grensdocumenten, alsook autosleutels en gereedschappen. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het voertuig of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.
 6. Behoudens waarin deze overeenkomst anders bepaald, is elke aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder wegens door huurder geleden of te lijden directe of indirecte schade of verlies of wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door verhuurder van zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder of zijn leidinggevende ondergeschikte.
 7. Indien huurder de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het huurcontract – daartoe bevoegd te zijn. De huurder is persoonlijk naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Huurder heeft, indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, slechts recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Andere kosten of (gevolg)schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor schade aan de lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder, ook indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
 2. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder te lijden bedrijfsschade, tenzij deze geleden wordt tengevolge van een niet-nakoming van verhuurder. Deze wordt op voorhand voor beide partijen bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met een bedrag bepaald aan de hand van de kostprijs van een voertuig, zoals gebruikelijk.
 3. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en aanspraken van inzittenden of derden, tenzij deze geleden wordt tengevolge van een niet-nakoming van verhuurder van haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Tevens vrijwaart huurder verhuurder voor alle boetes en/of schadevergoedingen die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boeten en/of schadevergoeding een gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 13: Vooruitbetaling / borg

 1. Indien er een vooruitbetaling is overeengekomen, strekt deze tot betaling van de verschuldigde huurpenningen, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle andere kosten waartoe huurder gehouden is. De borg terzake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij verhuurder.
  Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als ook bij een eventuele verlenging hiervan, gerechtigd tot een betalingszekerheid of het verkrijgen van een opdracht tot betaling per creditcard van huurder op eerste verzoek. Een dergelijke autorisatie is niet herroepbaar.

Artikel 14: Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder; bij opvordering van overheidswege van het verhuurde voertuig, dan wel bij beslag op dit voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder is alsdan gehouden het voertuig met accessoires terstond te retourneren, bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is zich weer in het bezit van het voertuig met accessoires te stellen.
 2. Huurder machtigt hierbij de verhuurder of een door deze aangewezen persoon om het voertuig te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat het voertuig door verhuurder is teruggehaald behoudt zij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op huurder te verhalen.

Artikel 15: Bijzondere bepalingen

 1. Het is mogelijk dat ingevolge een overdracht van de eigendom door de verhuurder in het kader van een securitisation, het voertuig eigendom is van een derde partij.
  De derde partij staat de verhuurder toe het voertuig te (doen) gebruiken, tot de dag dat de verhuurder failliet is verklaard of dat aan de verhuurder surséance van betaling is verleend. De huurder gaat ermee akkoord dat ingeval een van beide gebeurtenissen zich voordoet, de huurovereenkomst direct tot een einde komt en dat dientengevolge de huurder het voertuig uitsluitend houdt voor de derde partij in haar hoedanigheid van eigenaresse van het voertuig en dat huurder uitsluitend instructies van de derde partij zal aanvaarden met betrekking tot het verdere gebruik en de inlevering van het voertuig en zich daarnaar zal gedragen.

Artikel 16: Overig

 1. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overigen onverlet.
 2. Bij eventueel verschil in interpretatie tussen de Nederlandstalige en Engelstalige tekst van deze voorwaarden is de eerste doorslaggevend.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Artikel 18: Bevoegde rechter

 1. Op de huurovereenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht en in spoedeisende gevallen de President van deze Rechtbank, tenzij naar regels van absolute en relatieve competentie kennisname is opgedragen aan enige Kantonrechter.