Huurcondities

Van Adrem Autoverhuur

Artikel 1: Gegevens voor bepaling van huurprijs

 1. Alle in dit contract genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
 2. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller (niet: de dagteller) als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.
 3. Huurder gaat akkoord met de eventueel in deze huurovereenkomst opgegeven resp. nog op te geven stand van de benzinetank bij vertrek en terugkomst met de auto. Bij gebreken van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat de auto met een volledig gevulde benzinetank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is ov

Artikel 2: Kosten tijdens de huurtijd

 1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de auto verbonden o.a. voor benzine, olie, stalling, bandenreparatie e.d. voor rekening van de huurder.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of de inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3: Reparaties

 1. Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4: Autopapieren

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs (groene kaart) en eventuele grensdocumenten.
 2. Zolang de huurder na het terugbrengen van de auto bij de verhuurder de autopapieren niet volledig aan de verhuurder heeft teruggegeven, lijdt de verhuurder bedrijfsschade, waarvoor de huurder aansprakelijk is op de voet van art. 8.

Artikel 5: Verzekeringen

 1. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn gesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, zoals een eventuele zgn. inzittendenverzekering, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 2. De uitdrukkelijk genoemde WA-verzekering voldoet, naar de verhuurder hierbij verklaart, aan de door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. Die WA-verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de bestuurder van de auto (zie art. 4 lid 1 WAM), en dekt evenmin de schade die voortvloeit uit een deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, waarvoor de in art. 148 Wegenverkeerswet 1994 bedoelde ontheffing is verleend (zie art. 4 lid 3 WAM).

Artikel 6: Rapport betreffende aanrijding

 1. In geval van schade of verlies, al of niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende (andere) zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen onder inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden het voorval betreffende. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij in gebreke blijven met de voornoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de voornoemde instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 7: Schade

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen eventueel verlies en de in art. 8 genoemde bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet (in zoverre in afwijking van art. 7A:1600 lid 1 BW) met schuld van de huurder, en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade onder de cascoverzekering gedekt is.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gevonden.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bovendien kunnen bij boetes, transacties en administratieve sancties administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de auto, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 8: Bedrijfsschade

 1. De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade, als in art. 7 bedoeld, is voor rekening van de huurder en wordt reeds thans voor beide partijen bindend ­ onverschillig of één der partijen kan bewijzen, dat deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt (bepaald op het aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met € 50, verminderd met bespaarde kosten van de verhuurder). Hierop komt echter in mindering hetgeen de verhuurder eventueel onder de cascoverzekering aan schadevergoeding terzake hiervan mocht ontvangen.

Artikel 9: Expertiserapport

 1. De omvang van de cascoschade en bedrijfsschade zal, indien beide partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken, voor beide partijen bindend worden vastgesteld door een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat, door beide partijen te benoemen deskundige. Indien omtrent deze aanwijzing tussen partijen geen overeenstemming is bereikt binnen 24 uur na het ontstaan van de schade, zal deze deskundige worden aangewezen door de voorzitter van de Bovag. De kosten van het taxatierapport behoren tot de schade, waarvoor de huurder overeenkomstig art. 7 aansprakelijk is. De huurder zal de totale schade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan de verhuurder vergoeden, voor zover deze niet onder de cascoverzekeraar aan de verhuurder vergoed mocht worden.

Artikel 10: Schade van de huurder

 1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
 2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de auto tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
 3. Art. 7 lid 4 is op de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Verlenging van de huur

 1. Indien de auto per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien de auto niet s ochtends van de dag volgend op de huurdag vóór 8 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 12: Overschrijding van de huurtermijn

 1. Indien de gehuurde auto niet binnen de vermelde maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de auto te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag, gelijk aan de vermelde huurprijs en verzekeringspremies per dag en vergoeding wegens extra km., vermeerderd met een boete van € 50,- per dag en met een rente van 10% per jaar over het evenbedoelde bedrag vanaf telkens de betrokken dag tot aan de dag der voldoening, een en ander onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.

Artikel 13: Ontbinding van de huur

 1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 14: Geschillen

 1. Alle eventuele uit deze huurovereenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.